University v Ackhorne

Waggon and Horses v Castle Cowbees

University v Phoenix

Waggon and Horses v Cue-Tang Clan

University v York Brewery

Waggon and Horses v Golden Ball

University v Crescent Club

Waggon and Horses v Crescent Club

Crescent Club v Cue-Tang Clan

Waggon and Horses v University